HOME O FIRMIE KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Zwanym dalej RODO)

Lp.

 

 

1.

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest:

BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ

Michał Kulczyński 65-031 Zielona Góra                                                           ul.  Fryderyka Chopina 9

NIP: 929 100 66 14; REGON: 970010674

Tel. 68 459 38 70; mail: biuro@broker.zgora.pl

Nr zezwolenia Min. Finansów 96 z dnia 31.01.1992r.
Z administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych  można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, telefoniczne na wskazany wyżej numer, lub drogą mailową na podany powyżej adres mailowy.

2.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:

-imię i nazwisko, adres, PESEL

- adres e-mail,

- nr telefonu,

- zajmowane stanowisko i miejsce pracy,

- adres prowadzenia działalności gospodarczej jeśli jest

tożsamy z adresem  zamieszkania,

oraz wszelkie inne dane niezbędne do uzyskania oferty ubezpieczenia, oraz zawarcia umowy ubezpieczenia,

 

2.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejsza informacją zostały przekazane Administratorowi  przez  Pana/Panią, lub  osobę trzecią (najczęściej jest nią Ubezpieczający)  tj. w szczególności przez Pana/Pani pracodawcę w celu doprowadzenia do zawarcia umowy   ubezpieczenia lub w związku z pozostałymi celami.

Podanie danych osobowych jest konieczne do oceny ryzyka oraz do zawarcia i administrowania umową ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

3.

Cele i podstawy prawne  przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. Kontakt w celu nawiązania i prowadzenia relacji biznesowej ( art. 6 ust 1 lit f RODO), prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 2. Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy zlecenia  i/lub serwisu brokerskiego,  w tym kontaktowanie się z Panią/Panem jako przedstawicielem strony umowy ,        a w szczególności w celu:
 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia                           i wykonania umowy ubezpieczenia , przekazywania korespondencji między ubezpieczycielem                                     a ubezpieczającym itp.
 • pomocy w czynnościach dochodzenia roszczeń  wynikających z zawartych umów  ubezpieczenia,
 • marketingu bezpośredniego oraz  usług świadczonych przez Administratora.
 1. Podejmowania wszelkich innych  działań związanych                         z umową zlecenia  i/lub serwisu brokerskiego oraz pełnomocnictwa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są                                w szczególności prawnie uzasadniony interes administratora  w tym jego interes ekonomiczny, oraz ciążące na administratorze obowiązki wynikające z przepisów prawa.

4.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane/udostępniane:

 • Ubezpieczycielom w celu dokonania oceny ryzyka, zawarcia    i realizacji umowy ubezpieczenia, w tym w zawiązku                         z likwidacją szkody,
 • Na wniosek Państwa podmiotom świadczącym usługi dochodzenia roszczeń,
 • Organom publicznym  jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 • Podmiotom zajmującym się kalkulacją składki i wystawianiem polis Ubezpieczeniowych, w szczególności  agencjom ubezpieczeniowym,
 • Podmiotom powiązanym z  administratorem danych osobowych na podstawie umów z nim zawartych  oraz wyłącznie w zakresie przez niego wskazanym (np.  dane przechowywane przez firmy zapewniające oprogramowanie dla firm brokerskich, agentów ubezpieczeniowych).
 • Uprawnionym pracownikom administratora.

5.

Okres przechowywania

 1. W celu wykonania praw i obowiązków wynikających                         z zawartej umowy zlecenia brokerskiego, serwisu brokerskiego , pełnomocnictwa  - do czasu wygaśnięcia  roszczeń  związanych z umową ubezpieczenia , która doszła do skutku w wyniku działań brokera  tj.  nie krócej niż 10 lat od zakończenia współpracy  chyba, że postanowienia  umowy lub przepisy prawa stanowią inaczej,
 2. W celach marketingowych do momentu wyrażenia przez Pana/Panią woli o zaprzestaniu przechowywania danych osobowych.

 

6.

Pani/Pana Prawa  związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu :

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/Pana żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ma Pani/Pana prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych                         w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pana z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych                 w tym celu;

f) prawo do przenoszenia danych: ma Pani/Pan prawo otrzymać                od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Pani/Pana .  Może  też  Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;

g)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana  dane niezgodnie z prawem, może  złożyć  Pani/Pan w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,       w dowolnym momencie ze skutkiem od dnia Państwa zgłoszenia.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że wynika to z ciążących na administratorze przepisów prawa.

Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń