HOME OFERTA

OFERTA / PRODUKTY

Specjalizacja.
Specjalizujemy się w obsłudze klientów korporacyjnych. Naszą domeną jest obsługa:
- firm transportowych,
- firm budowlanych,
- dealerów samochodowych,
- instytucji publicznych ( urzędy, szkoły)
- zarządców nieruchomościami.

Oferta dla Klientów korporacyjnych.
Zarządzanie ryzykiem.
Każde przedsięwzięcie biznesowe niesie w sobie ryzyko. Niezależnie od tego, czy dotyczy posiadanych aktywów, odpowiedzialności cywilnej czy też transakcji finansowych, stanowi nieodłączny element działalności gospodarczej, wywierający bezpośredni wpływ na jej wyniki. Wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem staje się zatem istotnym zadaniem każdej organizacji.

Wdrożenie takiego systemu nie jest jednak proste. Nie może być również działaniem doraźnym. Zarządzanie ryzykiem jest procesem wymagającym ciągłego dostosowywania się do ewoluujących warunków prowadzonej działalności. Złożone otoczenie rynkowe, presja konkurencji i coraz ściślejsza współzależność podmiotów znacznie utrudniają znalezienie rozwiązań najlepiej odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa.

Proces aranżacji ochrony ubezpieczeniowej jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem, umożliwiającym transfer finansowych konsekwencji zmaterializowania się wielu rodzajów ryzyka. Nie zawsze jednak rozwiązanie to jest dostępne, tanie czy optymalne. Skuteczny proces identyfikacji i oceny ryzyka pozwala na podjęcie bardziej świadomej decyzji w tym zakresie, bowiem ochrona ubezpieczeniowa, co do zasady, powinna być aranżowana dla zdarzeń charakteryzujących się niskim prawdopodobieństwem wystąpienia oraz wysokimi potencjalnymi skutkami finansowymi.

Kontrola ryzyka ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia, a w przypadku jego zrealizowania się umożliwia minimalizację jego konsekwencji. Ponadto, w obliczu zmiennych uwarunkowań rynkowych, specyficzne podejście do związanych z ubezpieczeniami zagadnień procesu zarządzania ryzykiem, może przyczynić się do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej w stosunku do ubezpieczycieli, stwarzając szansę na uzyskanie korzystnej oferty.

Przetargi dla podmiotów sektora publicznego.
Klientom sektora publicznego oferujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie udzielenia zamówienia na usługę ochrony ubezpieczeniowej.

Nasze Biuro może występować dwojako tj. jako pełnomocnik klienta lub jako biegły przy wyborze oferty.

Przeprowadzenie postępowania przetargowego polegało by na:
 1. rozpoznaniu z należytą starannością zapotrzebowania Zleceniodawcy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej ( analiza ryzyka ) z uwzględnieniem specyficznych potrzeb, lokalizacji,
 2. oszacowaniu kosztów niezbędnych do objęcia ochroną ubezpieczeniową majątku klienta sektora publicznego oraz zaproponowanie stosownego programu ubezpieczeniowego,
 3. odpowiednim zredagowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ), które zawierały by:
  • uzgodniony zakres ubezpieczeń,
  • wymogi formalne i ustawowe jakie winny spełniać składane oferty,
  • uzgodnione z Państwem kryteria oceny ,
  • wzory oświadczeń które winni złożyć oferenci zaproszeni do przetargu,
 4. ocenie otrzymanych ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz szczegółowe ich przeanalizowanie pod kątem atrakcyjności,
 5. sporządzeniu zestawienia otrzymanych ofert z uwzględnieniem poszczególnych kryteriów oceny,
 6. sporządzeniu szczegółowego sprawozdania z podjętych czynności wraz z rekomendacją co do ulokowania Państwa ubezpieczeń,
 7. doprowadzeniu do wystawienia stosownych polis.
Po zakończeniu tego etapu nasze Biuro zapewnia:

administrowanie i bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia ( w tym przypominanie o terminach ratalnej płatności składek ) wraz z ich dostosowaniem do zmieniającej się sytuacji w zakresie ryzyka; w razie konieczności – podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym tj. pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego, nadzór nad terminowym zgłoszeniem szkody i wypłatą należnego odszkodowania,

Oferta dla Klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw:
 • dokonanie analizy rodzaju i wielkości istniejących ryzyk ubezpieczeniowych przygotowanie programu ochrony, z uwzględnieniem specyfiki działalności naszych Klientów z założeniem minimalizacji kosztów,
 • negocjacje szczególnych warunków ubezpieczenia, uwzględniające indywidualne potrzeby Klientów
 • doradztwo przy wyborze zakładu ubezpieczeń, w którym zostaną ulokowane ryzyka ubezpieczeniowe, z uwzględnieniem zarówno jakości udzielanej ochrony, kosztów,
 • obsługa wdrożonego programu, a także monitoring bieżących potrzeb ubezpieczeniowych naszych Klientów.

 

Oferta dla Klientów indywidualnych.

 • doradztwo i wybór najkorzystniejszej oferty,
 • doprowadzenia do zawarcia ubezpieczeń,
 • administrowanie zawartymi ubezpieczeniami,
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń.
PRODUKTY
Ubezpieczenia życiowe.
Ubezpieczenia indywidualne,
Ubezpieczenia grupowe.
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie domów mieszkalnych, letniskowych oraz mienia ruchomego,
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców,
Ubezpieczenie bagażu podróżnego,
Ubezpieczenie maszyn,
Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą,
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych,
Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn,
Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych,
Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń,
Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii,
Ubezpieczenia lotnicze,
Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich,
Ubezpieczenie ładunków podczas transportu krajowego o międzynarodowego,
Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych.
Ubezpieczenia komunikacyjne
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenie autocasco dla klienta korporacyjnego, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz indywidualnego,
Ubezpieczenia Assistance,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego (NNW Max),
Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych,
Ubezpieczenie minicasco,
Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych,
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta),
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą,
Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia dla korporacyjnego, małego i średniego przedsiębiorcy oraz klienta indywidualnego,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym,
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej,
Ubezpieczenie OC organów władz lub dyrekcji spółki kapitałowej,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym,
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.
Ubezpieczenia obowiązkowe
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników,
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych,
Obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe.
Ubezpieczenia finansowe
Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek,
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu,
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium,
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetów TIR,
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego,
Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki,
Gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe,
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych,
Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych,
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane,
Ubezpieczenie zagranicznego i krajowego kredytu kupieckiego,
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty należności z tytułu wykorzystania kart UTA.
Ubezpieczenia rolne
Ubezpieczenie upraw,
Ubezpieczenie drobiu,
Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności,
Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych,
Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych,
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników,
Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
szeroki zakres i pełna, całodobowa ochrona (z wyjątkiem ubezpieczenia OC, które ograniczone jest do życia prywatnego osoby ubezpieczonej),
elastyczność, która pozwala ubezpieczonym na wybór najlepszego dla nich wariantu ochrony.
Dodatkowe klauzule
Informujemy , że oprócz ww. ubezpieczeń w naszej ofercie znajdują się wszelkie inne dostępne na polskim rynku ubezpieczenia. Mogą one zostać rozszerzone o dodatkowe klauzule.
Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń