HOME PRZETARGI PUBLICZNE KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA, POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA, POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA, POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zał. nr 3 - Zmieniony wzór formularz oferty do Części 2

Zmiana treści SIWZ w zakresie wzoru formularza oferty do częsci nr 2

Zał. nr 5 – zmieniony wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części nr 2 zamówienia

Zmiana treści SIWZ w zakresie wzoru umowy do częsci nr 2

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki zamówienia

Zał. A - Wykaz budynków, opis ryzyka

Zał. B - Wykaz budynków, wartości

Zał. C - Sygnalizacja świetlna

Zał. D - Wykaz luster drogowych

Zał. E - Wykaz środków trwałych i sprzętu zimowego

Zał. F - Wykaz sprzętu elektroniczengo

Zał. G - Wykaz pojazdów

Zał. H - Mapa dróg, Województwa Lubuskiego

Zał. I - Mapa utrzymania dróg w sezonie zimowym

Zał. J - Zestawienie mostów

Zał. K - Wykaz przepustów

Zał. L - Informacja o ZUD 2015-2016

Zał. M - Informacja o przygotowaniach do ZUD 2016-2017

Zał. N - Zestawienie szkód majątkowych

Zał. O - Zaświadczenie o szkodowości ub. komunikacyjnych

 

Zał. nr 2 - Formularz oferty do Części 1

Zał. nr 3 - Formularz oferty do Części 2

Zał. nr 4 – Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla części nr 1 zamówienia

Zał. nr 5 – Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla części nr 2 zamówienia

Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 8. - Oświadczenie Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń