HOME WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Informacje ogólne

Usługi brokerskie są formą pośrednictwa ubezpieczeniowego polegająca na pośredniczeniu, zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia na rzecz i w imieniu Ubezpieczonego. Istotą tych usług jest to, że broker nie będąc związany z żadnym ubezpieczycielem podejmuje w sposób niezależny interes ubezpieczeniowy swojego klienta, występuje w jego imieniu i na jego rzecz dbając o jego dobro.

Dzięki posiadanym kwalifikacjom broker ubezpieczeniowy postrzegany jest jako osoba zaufania publicznego zarówno przez klienta jak i zakład ubezpieczeń dla których to jest cennym partnerem.

Dla zakładów ubezpieczeń broker dokonując szeregu merytorycznych czynności u Klienta ( analiza i ocena ryzyka, propozycja programu ubezpieczeń, edukacja ubezpieczeniowa, pomoc w dochodzeniu roszczeń) jest cenionym partnerem.

Dlatego też Zakład Ubezpieczeń staje się również beneficjentem usług brokerskich i zgodnie z przyjętą praktyką płaci brokerowi stosowne wynagrodzenie.

Dla Klienta usługi brokerskie są całkowicie bezpłatne.

Etapy współpracy

DIAGRAM ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH

Uzyskanie pełnomocnictwa - podpisanie umowy brokerskiej.
(więcej)


Uzyskanie stosownego pełnomocnictwa od Klienta.

 

 


Jest to dokument niezbędny brokerowi do okazania ubezpieczycielom do których będzie składał oferty ubezpieczenia ( zapytania ofertowe ).

1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta.
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta.
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeń dla Klienta.
4. Zebranie danych od Klienta do przeprowadzenia przetargu na ubezpieczenia.
(więcej)


Ocena i analiza ryzyka występującego u naszego Klienta.

 


Najważniejszy i najtrudniejszy etap etap współpracy z Klientem polegający na zebraniu informacji i dokumentacji służących do indentyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń (zdarzeń) jakie mogą stać się przyczyną wystąpienia szkody, która negatywnie wpłynie na kondycję finansową naszego Klienta. Określimy m.in. wysokość PML ( prawdopodobnej maksymalnej szkody ) wielkości służącej ubezpieczycielom do precyzyjnego oszacowania składki i zawarcia umowy reasekuracji. Przeprowadzimy lustrację obiektów, maszyn, urządzeń oraz stosowanych procesów produkcji. W razie potrzeby zapewnimy ocenę profesjonalnych rzeczoznawców.

Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
(więcej)


Przeprowadzenie konkursu ofert na ubezpieczenie Klienta.

 


Etap ten polega na:

- przygotowaniu a następnie przesłaniu zapytań ofertowych do uprzednio zaakceptowanych przez Klienta ubezpieczycieli, - negocjacjach i uzgodnieniach warunków szczególnych, - wyborze najkorzystniejszej oferty i jej rekomendacja Klientowi.
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
(więcej)
Opracowanie odpowiedniego programu ubezpieczeniowego.

 


Wspólnie z Klientem uzgadniamy jakie rodzaje ryzyk zostaną objęte ubezpieczeniem a jakie pozostaną na jego własnym ryzyku. Ustalone zostaną odpowiednie rodzaje ubezpieczeń, ich zakres, wysokość sum ubezpieczenia, rodzaje i wysokości sum ubezpieczenia, systemy ubezpieczenia, dodatkowe klauzule, sposoby płatności składek i inne szczegóły.
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
(więcej)


Doprowadzenie do zawarcia stosownych ubezpieczeń.

 


Po sporządzeniu stosownych wniosków Zakład Ubezpieczeń wystawia polisy, które przekazujemy Klientowi do podpisu lub jeżeli mamy odrębne pełnomocnictwo polisy możemy podpisać w imieniu Klienta.

1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń
(więcej)


Bieżący serwis ubezpieczeniowy oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń.

 


Ważny etap współpracy polegający na monitorowaniu terminów płatności składek oraz zmieniającej się sytuacji Klienta w zakresie ryzyka ( nowe ryzyka, doubezpieczenia ), jak również odnawiana kończących się umów. W przypadku wystąpienia szkody pomagamy w jej zgłoszeniu, dokumentowaniu oraz dochodzeniu roszczeń na drodze poza procesowej. Współpracujemy z najlepszymi kancelariami przypadku postępowania sądowego.


Korzyści.
Bezpośrednimi korzyściami płynącymi ze współpracy z brokerem są:
  • możliwość obniżenia płaconych składek za ubezpieczenia,
  • fachowość i kompetencje naszego zespołu,
  • przejęcie odpowiedzialności za zaproponowany program,
  • wynegocjowanie korzystnych warunków ubezpieczenia,
  • oszczędność czasu pracy pracowników zajmujących się do tej pory ubezpieczeniami,
  • nadzór nad likwidacją szkód i pomoc w dochodzeniu roszczeń.
Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń